Przejdź do Treści

Przemysław Maćczak

Transformation Manager

Experienced professionals

Delivery excellence

Strategy and Transformation

Click here for English

#MyWayCapgemini

Twoje pierwsze stanowisko w Capgemini to…
Do Capgemini dołączyłem na ostatnim roku studiów na Uniwersytecie w Katowicach, więc moja pierwsza praca była naprawdę „początkowa”. Byłem młodszym księgowym, przetwarzałem faktury z tytułu zobowiązań.

Pierwsza myśl, jaka przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz, że Capgemini to…
Pracodawca. Odkąd dołączyłem do firmy podczas studiów, nigdy nie pracowałem nigdzie indziej. To tutaj przechodziłem przez wszystkie szczeble korporacyjnej drabiny.

Jak wygląda Twój typowy dzień pracy?
Zaczyna się od filiżanki kawy. A potem jeszcze jednej. Co później, to zależy od mojego kalendarza. Może być tak, że jest pełen spotkań, zwłaszcza jeśli prowadzę warsztaty z klientem. W „spokojniejszy” dzień mam trochę czasu na pracę nad dokumentacją, zwykle związaną z projektowaniem procesu.

Jakie niezwykłe lekcje wyciągnąłeś z pracy w zespole IFAO Consulting?
Spodziewaj się nieoczekiwanego – coś lub ktoś (zwykle klient) może zmienić wygląd projektu, o którym myślałeś, że prawie został ukończony. Dało mi to pewnego rodzaju stoickie podejście do pracy – rzeczy trzeba będzie przerobić i to jest w porządku. A w Arabii Saudyjskiej – nigdy nie odmawiaj jedzenia, jeśli jest oferowane.

Co cenisz w pracy w zespole IFAO Consulting?
Ludzi. Serio – jednych z najlepszych ludzi, jakich spotkałem w życiu, poznałem w pracy.

Jakie zdolności powinna posiadać osoba, która chce pracować w IFAO Consulting?
Musi być naprawdę szybko uczącym się. Zawsze pojawia się nowe wyzwanie i nie ma dwóch dokładnie takich samych projektów.

Twoje najlepsze wspomnienie z Capgemini to:
Z podróży służbowej – lunch obok Opery w Sydney. Nasz zespół jest jak marynarka wojenna – dołącz, a zobaczyć świat!

Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?
Bardzo lubię jeździć samochodem, więc nie trzeba wiele, aby przekonać mnie do wycieczki samochodowej. Najdłuższa podróż, jaką pamiętam, to powrót z Biura Klienta do Krakowa. 1700 km przez noc (wszystkie loty zostały odwołane).

Jakie jest Twoje największe osiągnięcie zawodowe w Capgemini?
Finalizacja dużego projektu transformacji z dużym klientem ze Szwecji. Zajęło mi to 2 lata, ale na koniec mogłem zobaczyć, że nasza praca naprawdę coś zmieniła.

Co radzisz osobom, które chcą rozwijać się w Capgemini w zespole IFAO Consulting?
Doskonal swoje umiejętności, specjalizując się w wybranym obszarze, ale bądź otwarty na wszystko – w naszej branży nigdy nie wiesz, o co klient może zapytać.

Zobacz jakie możliwości rozwoju czekają na Ciebie w naszym zespole!

Business Transformation & Consulting

Wejdź w niesamowity świat konsultingu, doradztwa i cyfrowej transformacji. Intelligent Finance and Accounting Operations (IFAO) odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowej generacji rozwiązań…

Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdź aktualne oferty pracy

English version

In Capgemini since: 2007
Hobbies: Old games – Witcher 3, Civilization 4

Your first position at Capgemini was…
I joined on my final year at the University in Katowice, so my first job really was the ‘entry level’ – I was a Junior Accountant, processing Accounts Payable invoices.

First thought that comes to mind when you think Capgemini is…
My employer by default. Since I joined during my studies, I’ve never worked anywhere else, going through all the levels of the corporate ladder.

What is your typical working day like?
Starts with a cup of coffee. And then another one. Then it depends on my calendar. It might be that it is full of meetings, especially if I run workshops with a client. On a ‘quieter’ day I have some time to work on documentation, usually related to a process design.

What unusual lessons have you learned from working in the IFAO Consulting team?
Expect the unexpected – something or someone (usually the client) can change the appearance of the project you thought you almost had completed. This gave me a kind of a stoic approach to work – things will have to be re-worked and that’s okay. And in Saudi Arabia – never decline food if it is offered.

What do you value working in the IFAO Consulting team?
The people. Seriously – some of the best people I encountered in my life I met at work.

What capabilities should present a person who wants to work at IFAO Consulting?
Must be a real quick learner. There’s always a new challenge and there are no two projects exactly alike.

Your best memory with Capgemini is:
From a business trip – having a lunch next to Sydney Opera. Our team is like the navy – join to see the world!

What do you enjoy the most in your spare time?
I really like driving, so it doesn’t take much to convince me to go on a road trip. The longest one I took was returning with my colleagues from the Client office to Krakow. 1700 km overnight (all flights got cancelled).

What is your greatest professional achievement at Capgemini?
Finalizing a large transformation project with a major client from Sweden. It took 2 years, but at the end I could see that our work really made a difference.

What is your advice to people who want to develop at Capgemini in the IFAO Consulting team?
Hone your skills by specializing in something, but stay open to everything – in our line of work you never know what the client might ask next.

Check what is waiting for you in our Team!

Business Transformation & Consulting

Enter the amazing world of consulting, advisory and digital transformation.

Join our team!

Check our job offers!

Ścieżki kariery

W naszej firmie postawisz swoje pierwsze kroki i zyskasz opcję dalszego poprowadzenia swojej kariery w wybranym przez siebie kierunku.

W Capgemini stale poszukujemy ekspertów i ekspertek, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wzbogacić istniejące już zespoły projektowe.