Skip to Content

Pilvivalmiudet eivät kasva itsestään – saatteko pilvestä täyden hyödyn?

Capgemini
6 Feb 2020

Yritykset Suomessa ja maailmalla elävät digitaalisen murroksen aikaa. Liiketoiminta muuttuu, ei vain käytetty teknologia. Kun yritykset siirtyvät pilveen, kuinka organisaation sisäiset pilvivalmiudet pysyvät muutoksen perässä?

Vaikka Suomessa ollaan pilvitransformaatiossa teknologian näkökulmasta montaa muuta maata selvästi edellä, voi kokemuksemme mukaan suomalaisillakin yrityksillä olla selviä puutteita pilvivalmiuksien perusasioissa. Pilvikyvykkyyksien kartoittamiseen ja sitä kautta kehittämiseen hyväksi tavaksi on osoittautunut pilvikypsyysmallin käyttäminen.

CMM eli pilvikypsyysmalli – esimerkki valmiuksien tarpeista pilvitransformaatiossa

Open Alliance for Cloud Adoptionin vuonna 2016 julkaisema Cloud Maturity Model (CMM), suomalaisittain pilvikypsyysmalli, on työkalu, jonka avulla arvioidaan yrityksen valmiutta pilvipalvelujen hyödyntämiseen. Malli auttaa yritystä siirtymään pilveen tehokkaasti ja siten, että pilvipalvelut ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Pilvikypsyysmalli on moniulotteinen lähestymistapa siihen, miten konkreettiset kehityskohteet pilveen siirtymisessä löytyvät. Pilvikypsyysmalliin kuuluu olennaisesti käsitys siitä, että ihmiset ja prosessit ovat pilvikypsyydessä yhtä tärkeitä kuin teknologia.

Pilvikypsyysmalliin kuuluu nämä tasot:

  • Kypsyystaso 0: ei pilvivalmiutta
  • Kypsyystaso 1: alustava valmius, ad hoc
  • Kypsyystaso 2: toistettava, opportunistinen
  • Kypsyystaso 3: systemaattinen, dokumentoitu
  • Kypsyystaso 4: mitattu, mitattava
  • Kypsyystaso 5: optimoitu

Voit tutustua pilvikypsyysmallin tasojen kuvauksiin tarkemmin oppaassamme ”Opas pilvikypsyysmallin hyödyntämiseen”.

CMM-mallin mukaiset kypsyystasot ovat osittain limittäisiä. Harva yritys Suomessa tai muualla maailmalla etenee lineaarisesti alemmalta tasolta seuraavalle. Esimerkiksi suomalaiset yritykset ovat monesti muilta osin pilvivalmiuksiltaan tasolla 3 tai 4, mutta pilvihankinnoilta saattaa puuttua omat prosessit, tai hallintamallia ei ole mitenkään dokumentoitu.

Syökö yhteisen suunnan puute rahaa?

Vaikka pilvialustoja hyödynnettäisiin yrityksessä monipuolisesti ja pilvivalmiuksien ajateltaisiin olevan korkealla, voi pilvipalveluista samaan aikaan tulla yritykselle tarpeettomia kustannuksia.

Jos esimerkiksi hankintaprosessia ei ole selvitetty ja osastot ostavat pilvikapasiteettia itsenäisesti, tietämättä organisaation muiden osastojen tarpeista tai hankinnoista, saatetaan ostaa ylimääräisiä tai jopa päällekkäisiä ratkaisuja. Pilven operointiin kuluu ylimääräistä aikaa tai hallinta on tehotonta, kun yhteiset käytännöt puuttuvat.

Jos taas henkilöstön osaamistarpeita ei ole mietitty pilvitransformaation myötä ja siirtymä on nähty ainoastaan teknologisena muutoksena, voi esimerkiksi taloushallinnossa tulla vastaan odottamattomia haasteita. Pilviteknologiat ovat hyvä pohja ketterille toimintatavoille ja tiedon läpinäkyvyydelle, mutta ilman yhteistä dokumentaatiota on ketteryyttä vaikea jalkauttaa.

Jotta näitä hitautta ja tehottomuutta aiheuttavat ongelmat saataisiin kaivettua esille, kannattaa yrityksessä käydä yhteisesti läpi pilvikypsyysmallia. Se auttaa organisaatiota tunnistamaan ne kohdat, joissa juuri heillä on puutteita.

Lue lisää pilvikyvykkyyksien kasvattamisesta

Organisaation kyky onnistua digitaalisessa transformaatiossa perustuu kokonaisvaltaiseen muutokseen. Ketteriä toimintatapoja tulisi omaksua organisaation kaikilla tasoilla, mutta toisaalta hallintaa ja dokumentointia ei voi unohtaa, vaikka perinteisistä legacy-järjestelmistä siirrytään pois.

Capgemini julkaisi hiljattain oppaan “Opas pilvikypsyysmallin hyödyntämiseen – Tukea pilvikyvykkyyden kasvattamiseen”. Opas esittelee pilvikypsyysmallin taso tasolta ja näyttää, kuinka ihmiset, prosessit ja teknologia saadaan kaikki yhdessä tukemaan organisaation liiketoiminnan tavoitteita muuttuvassa maailmassa.

Lue asiantuntijoidemme neuvot pilvivalmiuksien kartoittamiseen ja kasvattamiseen!


Kirjoittaja Pasi Mäkinen konsultoi asiakkaita pilvistrategioiden, -transformaation ja -arkkitehtuurien tiimoilta sekä johtaa sovellusliiketoiminnan pilvipalvelujen tarjooman ja toimituskyvyn kehittämistä.