Ga direct naar inhoud

Meeste leidinggevenden zien duurzaamheid eerder als een dure verplichting dan als een investering in de toekomst

Leidinggevenden erkennen de urgentie van klimaatmaatregelen, maar boeken in de praktijk nog te weinig resultaat omdat een overkoepelende strategie, duidelijkheid over de business case en een gecoördineerde uitvoering ontbreken.

10 nov. 2022

Hoewel organisaties erkennen dat duurzaamheid een vereiste is zich gecommitteerd hebben aan net-zero-doelstellingen, gaapt er nog steeds een kloof tussen de ambitie op lange termijn en concrete acties op korte termijn. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute, ‘A World in Balance – Why sustainability ambition is not translating to action.’ Het rapport benadrukt ook dat de business case voor de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen grotendeels wordt onderschat of verkeerd wordt begrepen: slechts 21% van de leidinggevenden is van mening dat deze duidelijk is.

Om inzicht te krijgen in de vraag of bedrijven milieuduurzaamheid voldoende serieus nemen, heeft het Capgemini Research Institute onderzoek gedaan onder 2.004 leidinggevenden van 668 grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar uit diverse sectoren in 12 landen.

Hoewel een visie op duurzaamheid vaak onderdeel is van een vernieuwde bedrijfsstrategie en bijna twee derde (64%) van de leidinggevenden zegt dat duurzaamheid hoog op de agenda staat, gaapt er nog steeds een kloof tussen klimaatambitie en concrete acties. Minder dan de helft van de leidinggevenden (49%) heeft een gedefinieerde lijst van initiatieven voor de komende drie jaar. En iets meer dan een derde (37%) van de respondenten zegt dat hun bedrijf zijn businessmodel opnieuw ontwerpt. In totaal bedragen de investeringen in duurzaamheidsinitiatieven voor bedrijven met meer dan $ 20 miljard aan inkomsten gemiddeld slechts 0,41% van de totale inkomsten, terwijl kleinere bedrijven (bedrijven met inkomsten tussen $ 1 en 5 miljard) meer investeren (gemiddeld 2,81%), vergeleken met gemiddeld 4% voor de R&D-uitgaven van de S&P 500-bedrijven in 2020[1].

Uit het rapport blijkt dat het veel organisaties ontbreekt aan een collectieve visie en coördinatie rond duurzaamheidsinspanningen in al hun activiteiten. Zo zegt slechts 43% van de respondenten dat duurzaamheidsgerelateerde data beschikbaar zijn en gedeeld worden door de hele organisatie. Minder dan de helft (47%) van de bedrijven werft actief nieuw talent met sterke duurzaamheidsvaardigheden.

Drijfveren voor duurzaamheidsinitiatieven

Momenteel zijn de belangrijkste drijfveren voor duurzaamheidsinitiatieven de verwachtingen van huidige en toekomstige werknemers (voor 60% van de executives) en de noodzaak om te anticiperen op strengere toekomstige regelgeving (57%). 52% van de executives verwacht dat duurzaamheidsinitiatieven hun inkomsten in de toekomst zal verhogen. De meeste bedrijven houden zich in omdat ze bang zijn voor de kosten op korte termijn. Duurzaamheid wordt vaak gezien als een kostenpost in plaats van een post die waarde creëert, vooral in de context van het wereldwijde macro-economische landschap. Slechts een op de vijf respondenten (21%) gelooft dat de business case voor duurzaamheid duidelijk is, terwijl 53% van mening is dat de kosten van dergelijke initiatieven zwaarder wegen dan de potentiële voordelen[2].  Uit het rapport blijkt daarentegen dat organisaties die prioriteit geven aan duurzaamheid het nu al beter doen dan organisaties die dat niet doen[3].

Veel bedrijven begrijpen de duurzaamheidsopdracht, maar organisaties moeten hun strategie wel beter afstemmen op kortetermijndoelstellingen om concrete resultaten te leveren die de samenleving in staat stelt om binnen en niet over de planetaire grenzen heen te leven“, zegt Cyril Garcia, CEO van Capgemini Invent en Group Executive Board Member. “Het is nu of nooit. Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C zal verandering van bovenaf moeten komen. Bedrijven moeten hun bedrijfsmodellen omgooien om duurzame producten en diensten te ontwikkelen. Dit is een investering in de toekomst. Door de toenemende regelgeving en de druk van het maatschappelijk middenveld, waardoor consumenten en investeerders kritischer worden, lopen bedrijven die achterblijven met hun duurzaamheidsambities een groot risico dat hun huidige bedrijfsmodellen de komende jaren verouderd of ontoereikend worden. Wie wil er nog een niet-duurzaam bedrijf leiden?

Sommige bedrijven investeren in technologie om impact op het milieu te beperken

Bedrijven zijn zich meer bewust van de ecologische voetafdruk van hun technologie en maken gebruik van nieuwe tools om hun doelstellingen te bereiken. Meer dan de helft (55%) van de leidinggevenden zegt dat hun bedrijf weet hoeveel koolstof zijn technologie uitstoot – over digitale tools, apps, IT-systemen en datacenters. Dit aandeel bedraagt 63% in de industriële productie en 61% in de sectoren consumer products en energie. Om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, zegt 58% van de organisaties al gebruik te maken van AI en automatisering, met name in de energiesector (72%). Meer dan de helft (54%) van de organisaties wereldwijd investeert in digitale technologieën zoals AR/VR of in samenwerkingstools om het aantal reizen van werknemers te verminderen.

Methodologie:

Voor dit onderzoek heeft het Capgemini Research Institute een enquête gehouden onder 2.004 respondenten van 668 organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar. Vijftig procent van de leidinggevenden was afkomstig uit bedrijfsfuncties (bijv. strategie, duurzaamheid, verkoop en marketing, boekhouding en financiën, IT, bedrijfsvoering) en de andere 50% uit waardeketenfuncties (bijv. innovatie/R&D, productontwerp en -ontwikkeling, inkoop en sourcing, supply chain en logistiek, productie en fabricage). Deze organisaties zijn gevestigd in 12 landen (Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, VK, VS) en zijn actief in belangrijke sectoren, waaronder lucht- en ruimtevaart en defensie, auto’s, consumer products en detailhandel, energie, financiële diensten, gezondheidszorg en life sciences, industriële productie, telecommunicatie en de publieke sector/overheid. Het onderzoek richtte zich op praktijken en initiatieven op het gebied van milieuduurzaamheid en omvatte niet de sociale aspecten van duurzaamheid.

Ga voor het volledige rapport naar: https://qa.ucwe.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends

[1] Sather Research, “R&D spending as a percentage of revenue by industry (S&P 500),” maart 2021; National Center for Science and Engineering Statistics.

[2] Deze perceptie is vooral aanwezig in de Verenigde Staten (61% van de ondervraagde respondenten) en in de retail sector (65%) terwijl slechts 37% van de leidinggevenden in de zorg en de life sciences sector hetzelfde zeggen.

[3] Van 2020 tot 2021 realiseerden de 11% meest geavanceerde bedrijven op het gebied van duurzaamheid (de zogenoemde “koplopers”) 83% hogere inkomsten per werknemer in vergelijking met het gemiddelde, terwijl de 26% minst geavanceerde bedrijven 13% onder het gemiddelde zaten. “Koplopers” realiseerden in dezelfde periode ook een 9% hogere nettowinstmarge in vergelijking met het gemiddelde. Dit toont niet aan dat duurzaamheid direct leidt tot winstgevendheid, maar benadrukt dat het niet noodzakelijkerwijs een financiële aderlating is en dat organisaties tegelijkertijd financieel vooruit kunnen en duurzaam kunnen zijn. “Koplopers” hebben bijvoorbeeld maatregelen genomen die zowel op financieel als op duurzaamheidsgebied voordeel opleveren, zoals slimme systemen om het energieverbruik te verminderen, afvalverminderingsregelingen of het stimuleren van thuiswerken om de uitstoot te verminderen. “Koplopers” worden gedefinieerd als bedrijven die het meest volwassen zijn in 1) de waardeketenprocessen, waaronder inkoop, R&D/Productontwerp/innovatie, productie en logistiek; 2) de manier waarop zij hun mensen warm maken voor hun duurzaamheidsvisie en 3) het gebruik van technologie voor duurzaamheid.